För ett tryggt båtägande - anlita en Sweboatmedlem

Sjösäkerhetsrådet

Sweboat är medlem i Sjösäkerhetsrådet, som är ett samarbete mellan myndigheter och organisationer som alla har anknytning till fritidsbåtslivet. Rådet leds av Transportstyrelsen.framsida säkrare båtliv bild


Sjösäkerhetsrådets syfte är att verka för ett säkrare båtliv. Sjösäkerhetsrådet ska också verka för att myndigheter, organisationer och företag med anknytning till fritidsbåtslivet blir delaktiga i att göra fritidsbåtslivet säkrare.

Då vi är flera viktiga instanser som är knutna till Sjösäkerhetsrådet, ger våra gemensamma råd och budskap en stor tyngd och möjlig genomslagskraft vad gäller fritidsbåtsanvändare.

Rådets verksamhet baseras på fakta och kunskaper. En förutsättning för detta är att Transportstyrelsen utreder och analyserar olyckor som inträffar samt för statistik över dem. Tillsammans med gemensamma erfarenheter och kunskaper hos medlemmarna i Sjösäkerhetsrådet samt erfarenheter från andra länder utgör det arbetet en grund för sjösäkerhetsarbetet.

Här kan du läsa mer om Ett säkert båtliv.

Säkrare båtliv 2020 Rapport från Sjösäkerhetsrådet


Medlemmarna i Sjösäkerhetsrådet har identifierat följande områden som viktiga när det gäller att förbättra säkerheten:

 • Säkrare båtar.
 • Utökad användning och utveckling av säkerhetsutrustning.
 • Bättre infrastruktur i form av sjökort, sjömärken, hamnanläggningar etc.
 • Utveckling av möjligheten att nödsignalera med hjälp av modern teknik.
 • Förslag till förbättringar av räddningstjänsten på statligt och kommunalt vatten.
 • Väl avvägda och motiverade säkerhetsregler för båtlivet.
 • En ökad kompetens och säkerhetsmedvetenhet inom båtlivet.


Vilka frågor samverkar man kring idag?
Idag arbetar rådet efter en strategi, Säkrare båtliv 2020, som godkändes februari 2012.

För att nå målen i strategin har Transportstyrelsen och övriga medlemmar i samarbetsorganet Sjösäkerhetsrådet enats om att åstadkomma en enad och samlad satsning på ökad säkerhet.

Prioriterade budskap i det arbetet just nu:
 • Använd flytväst.
 • Ha ett vattentätt mobiltelefonfodral/en vattenskyddad mobil och ett abonnemang som har täckning där du är.
 • Manövrera på ett säkert sätt i hamn och kommunicera väl ombord.
 • Var nykter och var helst inte ensam ombord.

En av de saker strategiarbetet uppmärksammade var att det saknades statistik över antalet omkomna varje år. Det fanns ingen samlad och dokumenterad kunskap om hur olyckor går till. För att kunna föreslå och genomföra effektiva åtgärder som kan påverka den enskilde måste åtgärderna underbyggas av fakta. Arbetet med att samla in fakta och analysera denna har utökats under de senaste åren.


Medlemmar i Sjösäkerhetsrådet:

Transportstyrelsen, ordförande
Båtförsäkringsbolagen
Försvarsmakten
Kustbevakningen
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Riksföreningen Sveriges Gästhamnar
Sjöfartsverket
Sjöpolisen Region Stockholm
Sjöpolisen Region Väst
Sjöräddningssällskapet
SMHI
Sweboat - Båtbranschens Riksförbund
Svenska Båtunionen
Svenska Kanotförbundet
Svenska Kryssarklubben
Svenska Livräddningssällskapet
Svenska Sportdykarförbundet
Sveriges Sportfiske- och FiskevårdsförbundPowered and produced by Carismar Software